spotkania na wschodzie
pl ru

Historia

Rosja (3) | Białoruś (2) | Inne (1) | Wszystkie artykuły (6)

Dobrowolna migracja Polaków na Syberię na przełomie XIX-XX w. Polsko-mazurskie wioski na południu Syberii
Artykuł wybitnego naukowca z zakresu historii dr. Sergiusza Leończyka, który pochodzi z Syberii i jest autorem wielu prac poświęconych Polakom na Syberii.
Historia, Rosja więcej
W 90. rocznicę bitwy niemeńskiej
Na Grodzieńskiej Ziemi, będącej obecnie częścią zachodniej Białorusi, jest wiele mogił, kryjących prochy polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1920. Takie mogiły są też w Grodnie, w mieście, które odegrało ważną rolę w dziejach polskiego narodu. Wzniesiony na wysokim brzegu Niemna dawny gród książąt ruskich i litewskiego księcia Witolda był również grodem polskich królów – Jagiellonów, Stefana Batorego, Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Historia, Białoruś więcej
Syberia - nieludzka ziemia
Historia Syberii rzuca ponury cień na tę surową krainę. Dla Rosji – najpierw carskiej, a potem również i bolszewickiej – było to zawsze miejsce zsyłki elementów niepożądanych: zbrodniarzy, pospolitych przestępców, ale i przeciwników politycznych, patriotów podbitych narodów, a za władzy komunistycznej - także własnych obywateli uważanych za wrogów klasowych i obrońców religii...
Historia, Rosja więcej
Kresy
Kresy to pojęcie trudne do precyzyjnego zdefiniowania, zarówno jako nazwa, jak również w ścisłym znaczeniu terytorialnym. Obszary kresów kształtowały się bowiem na styku płynnych rozgraniczeń terenów plemiennych w końcu pierwszego i początku minionego tysiąclecia. Istotny udział w procesie ich tworzenia brały plemiona słowiańskie, litewskie, tureckie, jaćwieskie, tatarskie, mongolskie, a także żydowskie. Dramat ich najczęściej krwawych zmagań dokonywał się przez stulecia, a w zmodyfikowanej, łagodniejszej formie, trwa po dzień dzisiejszy. Realnym, choć nie jedynym przykładem może być historia Nowogródczyzny, krainy rozpościerającej się po obu stronach średniego biegu Niemna. Prześledźmy więc możliwe do poznania losy tych obszarów na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na podstawie kilku wyznaczających jego historię miejscowości.

Jedną z nich jest bezspornie Słonim, którego rejon już w X wieku stanowił kresy obszarów zajmowanych przez słowiańskie plemiona utożsamiające się z księstwem tzw. Rusi Czarnej, usadowionej na styku granicznym z ekspansywnym sąsiadem – Wielkim Księstwem Litewskim.
Historia, Białoruś więcej
Proces Grocholskiego i Baczaka
Na kilka dni przed pierwszymi powojennymi wyborami do Sejmu, jakie zostały przeprowadzone 19 stycznia 1947 roku, urządzono w Warszawie procesową inscenizację, której celem było jednoczesne obciążenie PSL i WiN. Był to jeden z kilku pokazowych procesów, w których prasa, relacjonując te rozprawy, niejednokrotnie już dniu ich rozpoczęcia uznawała za udowodnione zarzuty stawiane oskarżonym. W tym przypadku „Gazeta Robotnicza” wiadomość o ogłoszeniu terminu procesu opatrzyła tytułem: Hrabia-gestapowiec przed sądem”. W tym procesie cztery osoby stanęły pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa. Byli to: Ksawery Grocholski, lat 33, oficer wywiadu AK; Waldemar Baczak, lat 24, prawnik, urzędnik MSZ, żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz „Wici”; kpt. Witold Kalicki, dr medycyny, lekarz KBW; Krystyna Kosiorek, lat 22. Na świadków oskarżenia, których dowieziono z aresztów śledczych UB, powołano m.in. gestapowca Meisingera i Irenę Chmielewiczową skazaną w październiku 1946 roku na karę śmierci za współpracę z Gestapo. Styczniowe procesy należały do okresu, który właśnie dobiegał końca. Wybory 1947 roku i ogłoszona po nich amnestia stanowią w powojennej historii Polski datę graniczną początku nowej epoki.
Historia, Inne więcej
Stosunek władz i społeczeństwa RP do Polonii w RFSRR w okresie międzywojennym
Polecamy kolejny artykuł naukowy Dr. Sergiusza Leończyka wybitnego znawcy historii Polaków na Wschodzie.
Historia, Rosja więcej